'Op de drempel van een nieuw millennium'

Aanzet voor een Franciscaans Milieu Manifest
uitgaande van de Werkgroep Milieu van het FSC
[zie ook Handvest Gubbio 1982]

Startpagina
Een mens te zijn op aarde
Milieunummer FL
Milieumanifest
Werkdag
Zonnelied
Teksten/gedichten

Geloofd zijt Gij, mijn Heer,
door zuster aarde, onze moeder,
die ons in leven houdt en hoedt.
(LofScheps 9)

Ook zei ze dat wanneer de allerheiligste moeder de dienstdoende zusters buiten het klooster stuurde, zij hen aanspoorde God te loven wanneer zij mooie, bloeiende en loofrijke bomen zouden zien; en eveneens dat zij God voor alles en in alle dingen zouden loven bij het zien van de mensen en van de andere schepselen. (Proces van de heiligverklaring van Clara, 14e getuige, 9)

Vanuit het bewustzijn dat alles en allen voortkomen uit Gods hand, leefden Franciscus en Clara in een gezindheid van eerbied, verwondering en dankbaarheid ten opzichte van mensen, planten, dieren, kortom van heel de schepping. Franciscus voelde zich daar zo mee verbonden, dat hij alle medeschepselen ging zien als zusters en broeders. Hij verbroederde zich zo met de hele werkelijkheid: ziekte, pijn en dood hoorden er voor hem net zo bij als de mooie bloemen in het veld.
Franciscus had er geen moeite mee om gebruik te maken van zijn medeschepselen, als hij ze nodig had. Bijvoorbeeld om zich te voeden. Volgens hem waren ze daarvoor k bedoeld. Hij gebruikte ze echter in dankbaarheid en eenvoud.top


'Verzoening'  (Poggio Bustone)

De Werkgroep Milieu roept alle leden van de Franciscaanse Beweging en alle anderen die zich bij dit manifest aan willen sluiten op om in de geest van Franciscus en Clara eerbiedig om te gaan met de schepping; met onze zuster moeder aarde en met alles wat de schepping ons geeft om te leven. Zo kan Gods schepping n blijvende bron zijn van blijdschap en inspiratie.
Om de oproep concreet te maken, komt de werkgroep met een eerste aanzet voor een Franciscaans Milieu Manifest in de hoop dat dit manifest mensen uitnodigt om in het leven van alledag eerbiedig om te gaan met de schepping. De werkgroep ontvangt graag reacties van franciscaanse regio's, van individuele leden van de Franciscaanse Beweging en van anderen op dit voorlopig manifest en hoopt te zijner tijd met een in brede kring gedragen 'definitieve' versie te komen.top

In het spoor van Franciscus en Clara, die zich verbonden wisten met al het geschapene, oefenen we ons in het eigen maken van een grondhouding waarin het vanzelfsprekend is om eerbiedig om te gaan met al wat leeft en ons omgeeft.

  • We richten ons leven zo in dat er ruimte is om ons open te stellen voor de schoonheid van de natuur en de eigenheid van andere schepselen. We nemen met enige regelmaat de tijd om echt te genieten van de schoonheid van moeder aarde.

  • Vanuit respect voor al het geschapene laten we ons gedrag niet alleen bepalen door onze eigen behoeften en belangen maar ook door de belangen en behoeften van andere schepselen.

  • Daarom kiezen we voor een sobere levensstijl en steunen we als consument, daar waar mogelijk, producenten die zorgvuldig omgaan met Gods schepping.

  • We bemoedigen elkaar om voort te gaan op de ingeslagen weg. We zorgen voor een sfeer van liefde en openheid waarin we vrijmoedig met elkaar kunnen spreken zodat er begrip ontstaat voor elkaars keuzes en we elkaar op een steeds dieper niveau gaan verstaan in de wijze waarop ieder van ons het spoor van Franciscus en Clara wil volgen.top

De Werkgroep Milieu ontvangt graag reacties op bovenstaande aanzet. Die reacties kunnen worden verzonden naar:
Sjoerd Hertog, Kloosterstraat 6, 5366 BH Megen.
Reacties kunnen ook worden opgenomen in een discussiemap op de website. Klik hier.
Zodra er enkele reacties binnen zijn, worden die op de website gepubliceerd.top


Klik om een email te versturen,
24-11-08 16:46